InformacjeHistoriaPatronOsiągnięcia
Prezentacja szkołyKierownictwo szkołyPlany nauczania szkołyWarunki przyjęćLokalizacja szkołyNauczyciele

Praktyczna nauka zawodu - warsztaty, praktyki zawodowe.

         Przygotowanie uczniów do zawodu w szkołach rolniczych odbywa się zarówno na zajęciach lekcyjnych i zajęciach praktycznych jak i na praktykach zawodowych. W zakresie opanowania umiejętności, sprawności i nawyków działalności produkcyjnej czy usługowej zajęcia praktyczne stanowią główne ogniwo kształcenia zawodowego.

  W nauczaniu praktycznym realizuje się następujące cele:
 • kształcący - czyli wyrabianie umiejętności samodzielnego myślenia i działania;
 • poznawczy - czyli wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności zawodowe;

 • wykonawczy -czyli kształtowanie przyzwyczajeń dobrej pracy, umiejętności współżycia z ludźmi, szacunku dla ich zadań, formowanie zrębów etyki zawodowej i kultury pracy.

         Wszystkie te cele Zespół Szkół w Teresinie realizuje poprzez kształcenie praktyczne w takich formach organizacyjnych jak zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe oraz nauka jazdy samochodem, ciągnikiem rolniczym i praca maszynami rolniczymi.

  W procesie praktycznej nauki zawodu uczniowie Zespołu Szkół w Teresinie opanowują umiejętności w zakresie:
 • podstawowych operacji technologicznych, ręcznej mechanizacji obróbki metali;
 • napraw narzędzi, maszyn i pojazdów rolniczych łącznie z kwalifikowaniem sprzętu do naprawy;
 • regulowanie mechanizmów, obsługi i konserwacji sprzętu, sprawdzania stanu technicznego maszyn i pojazdów rolniczych;
 • eksploatacji narzędzi, maszyn, urządzeń i pojazdów rolniczych, technologii prac zmechanizowanych w rolnictwie, organizacji pracy w gospodarstwie rolnym;

Kliknij jeśli chcesz zobaczyć powiększenie zdjęcia w nowym oknie.          Najważniejszym ogniwem podczas praktycznego przygotowania do zawodu są zajęcia praktyczne, celem których jest wykształcenie podstawowych umiejętności zawodowych w korelacji z nauczaniem teoretycznym. Zajęcia praktyczne z mechanizacji rolnictwa muszą zarówno kształcić jak i wychowywać przyszłego pracownika. Ponadto do form organizacyjnych praktycznej nauki zawodu zalicza się także praktyki zawodowe. Ich celem jest weryfikacja i konfrontacja nabytych w ciągu roku wiadomości i umiejętności w warunkach zbliżonych do przyszłej pracy zawodowej oraz wstępna adaptacja do warunków pracy w zakładzie.

         Rozkład zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w poszczególnych latach jest różny dla każdego typu placówki oświatowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Teresinie.

         W szkole zawodowej młodzież klas I, II, i III uczęszcza na zajęcia praktyczne dwa razy w tygodniu, realizując je w szkolnych warsztatach. Ponadto na przełomie lipca i sierpnia przez okres czterech tygodni odbywają oni praktyki wakacyjne w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz w miesiącu kwietniu praktyki wiosenne.

Kliknij jeśli chcesz zobaczyć powiększenie zdjęcia w nowym oknie.          Uczniowie klas II, III i V technikum pięcioletniego podobnie jak koledzy ze szkoły zasadniczej uczęszczają na zajęcia praktyczne w szkole dwa razy w tygodniu przez cały rok szkolny. Jeśli chodzi o praktyki pozaszkolne odbywają je oni przez okres dwóch tygodni w miesiącu kwietniu, przy czym uczniowie klasy V ze względu na zakończenie roku szkolnego już w maju odbywają szkolenie zawodowe w gospodarstwach rolnych oraz w zakładach produkcyjnych i mechanicznych w miesiącu wrześniu. Należy wspomnieć iż program nauczania w klasie I nie przewiduje kształcenia praktycznego.

         Nauczanie praktyczne w klasie II i III technikum mechanizacji rolnictwa na podbudowie szkoły zawodowej wgląda podobnie jak w klasie IV i V technikum pięcioletniego.

         W liceum agrobiznesu natomiast, uczniowie klas II, III i IV realizują dwutygodniowe praktyki zawodowe raz w ciągu roku szkolnego, przy czym praktyki te w klasie II obejmują kształcenie z zakresu pozyskiwania surowców, w klasie III z zakresu produkcji surowców, zaś w klasie IV z zakresu ekonomiki i rachunkowości. Szkolenie odbywa się w prywatnych firmach, biurach, sklepach i gospodarstwach rolnych, bądź najczęściej w takich zakładach jak: Zakłady Przetwórstwa Zbożowego "Młyn Szymanów", "Bakoma" Sp. z o.o. w Elżbietowie, Zakłady Chemiczne ANSER w Szymanowie, ELTER Sp. z o.o. oraz inne.

         Uczniowie odbywający praktyki są systematycznie kontrolowani i oceniani. Każdy z nich prowadzi dokumentację w formie dziennika praktyk, w którym wpisują temat i miejsce realizacji szkolenia. Przez cały czas są oni nadzorowani przez kierownika praktycznej nauki zawodu, którego funkcję w ZSR w Teresinie sprawuje obecnie p. mgr Piotr Gut, nauczyciel elektrotechniki.